Featured


Courses

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Courses Landing page

Study at SETU Waterford

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Study at SETU Waterford landing Page

Students

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

Students Landing Page

Schools

SETU Waterford offers a broad range of academic programmes from levels 6 to 10 on the national framework of qualifications across Business, Education, Engineering, Health Sciences, Humanities, Science and Computing.

Schools Landing Page

International

The Office for International Relations co-ordinates the admission, administration and support for international students throughout the course of their studies at SETU Waterford.

International Landing Page

Research

SETU Waterfordis recognised as the leading research performer in the institute of technology sector with research activities that are internationally benchmarked, strategic, and economically relevant. Find out about the amazing multi disciplinary research under way

Research Landing Page

About

Discover the routes into studying at SETU Waterford for school leavers, adult learners, further education students, graduates and people who have already started studies elsewhere as well as options for those interested in online courses.

About Landing Page

News

Uncover the research discoveries, student and staff achievements, human stories, community spirit, global links and external engagement news at SETU Waterford

News Landing Page

Events

From virtual events to conferences, talks, public lectures and happenings in on-campus venues SETU Waterford is a hub of activity. Stay up to date with our calendar of upcoming events.

Events Landing Page
arrow-down

Réimse agus Raon

Is é SETU Waterford an soláthraí ardoideachais is mó i réigiún Oirdheisceart na hÉireann agus is ceann de na hInstitiúidí is mó in Éirinn í. I réimse agus raon na hInstitiúide léirítear riachtanais an oirdheiscirt chomh maith le riachtanais na tíre san iomlán, agus iad ag athrú.

Tá réimse na gclár acadúil thar a bheith leathan sa mhéid go gcuirtear idir Ardteastas agus thaighde iar-dhochtúireachta ar fáil sa Léann Daonna, Sláinte agus Altranas, Faisnéisíocht, Innealtóireacht agus Ailtireacht, Gnó agus Oideachas. 

Foghlaim agus Rochtain ar feadh an tSaoil

Tá SETU Waterford chun tosaigh le tamall anuas san earnáil ardoideachais in Éirinn maidir le deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil agus rochtain a chur ar fáil do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Tá mórán de thionscnaimh rathúla de chuid SETU Waterford sa réimse seo athdhéanta ag coláistí eile. Mar fhreagra ar na riachtanais atá ag grúpaí neamh-chaighdeánacha tá saineolas forbartha ag SETU Waterford i dtaobh creidiúnaithe sholúbtha, for-rochtana agus modhanna soláthair solúbtha.

Timpeallacht ina dtugtar cúram

Is gné thábhachtach d’éiteas SETU Waterford é timpeallacht foghlama chomhbhách thacúil a chur ar fáil dá cuid macléinn. Tá réimse seirbhísí tacaíochta den scoth ar fáil do mhicléinn. Áirítear orthu an Lárionad Saoil agus Foghlama do Mhicléinn (Student Life and Learning Centre) agus an Lárionad Leighis ina gcuirtear cúram, comhairliú, treoir agus tacaíocht ar fáil do mhicléinn a bhfuil fadhbanna acu idir phearsanta, shóisialta agus shláinte. Ar na tosaíochtaí eile atá ag SETU Waterford áirítear tithíocht mhaith do mhicléinn. I láthair na huaire tá dóthain árasáin mhicléinn ardcháilíochta i seilbh na hInstitiúide nó faoina bainistíocht

Taighde agus Nuáil

Tá pobal taighde agus pobal iarchéime SETU Waterford faoi bhláth. Tá ardphróifíl ag mórán de na taighdeoirí i bpobal acadúil na tíre seo agus an AE araon. Is léir é seo mar d’éirigh le taighdeoirí SETU Waterford i gcoinne taighdeoirí Ollscoile i gcomórtais chun maoiniú mór-le-rá náisiúnta agus maoiniú de chuid an AE a bhaint amach (m. sh. PRTLI, Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann agus Clár Creataí AE FP4, FP5, FP6, agus le déanaí, FP7). Le 10 mbliana anuas d’éirigh le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge maoiniú taighde de bhreis is €70 milliún a fháil.

Naisc Idirnáisiúnta & Naisc leis an Tionscail

Tá comhpháirtíochtaí malartaithe agus taighde foirmiúla ag SETU Waterford le breis is 40 ollscoil ar fud an domhain. Áirítear orthu seo Ollscoileanna seanbhunaithe ar nós Oxford, Coláiste na Tríonóide, Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Ollscoile Londain chomh maith le hollscoileanna teicneolaíochta nua cosúil le hOllscoil Teicneolaíochta Bhúdaipeist agus Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Nanjing. De bhreis air seo tá dlúth-naisc ag SETU Waterford leis an tionscal agus le tráchtáil, leis na gairmeacha agus leis an tseirbhís phoiblí i dtaobh taighde, comhairleoireacht, socrúcháin do mhicléinn agus socrúcháin do chéimithe srl. Cothaítear cultúr na fiontraíochta agus na nuálaíochta ag gach leibhéal den eagraíocht. Is féidir sin a léiriú tríd chlár bliana an ardán fiontair a thairgtear do chéimithe sa Scoil Ghnó. Trí Scoil an Léinn Daonna tá ról fíor-thábhachtach ag SETU Waterford i saol cultúrtha agus sóisialta an réigiúin.

Tá Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar cheann de na hinstitiúidí teicneolaíochta is mó in Éirinn. Bunaíodh í mar Choláiste Teicneolaíochta Réigiúnach sa bhliain 1970 agus ba í an chéad choláiste ar bronnadh stádas mar Institiúid Teicneolaíochta air sa bhliain 1998. I gcaitheamh an phróisis seo agus mar thoradh ar athbhreithniú cáilíochta idirnáisiúnta dheonaigh an Chomhairle Náisiúnta um Dhámhachtainí Oideachais údarás tarmligthe don Institiúid a cuid Teastas agus Dioplómaí féin a bhronnadh.

Faoin am seo bronnann an Institiúid a cuid dámhachtainí féin ag gach leibhéal, idir Ardteastas agus PhD, faoi réir caighdeán atá leagtha síos ag an gComhairle Dámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (CDAOO) agus faoina monatóireacht. Bhunaigh an Rialtas an Chomhairle seo i mí Mheithimh 2001 faoi Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999. Tugtar aitheantas iomlán do cháilíocht agus caighdeán dámhachtainí oideachais as Éirinn ar fud an domhain. Tá gach dámhachtain as Éirinn san áireamh sa chreatlach náisiúnta na gcáilíochtaí atá á chothabháil ag Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann, http://www.nqai.ie

Is ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge atá an líon is mó macléinn in earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta, lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, atá rannpháirteach ag leibhéal gnáthchéime agus os a chionn. Lena chois sin tairgtear san Institiúid cláir iar-dhochtúireachta i roinnt sainréimsí.

Mar phríomhsholáthraí ardoideachais in Oirdheisceart na hÉireann tá coibhéis lánaimseartha reatha na macléinn os cionn 7,500 ag an Institiúid agus tá breis is 2,500 duine cláraithe mar mhicléinn pháirtaimseartha. Tá réimse na gclár acadúil thar a bheith leathan sa mhéid go gcuirtear cláir ar fáil sa Léann Daonna, Sláinte agus Altranas, Eolaíocht agus Faisnéisíocht, Innealtóireacht agus Ailtireacht, Gnó agus Oideachas.

Ar struchtúr bainistíochta agus rialachais na hInstitiúide áirítear an Bord Rialaithe atá comhdhéanta de luchtanna leasa réigiúnacha agus institiúide, an Chomhairle Acadúil atá freagrach as cáilíocht acadúil na hInstitiúide, agus róil reachtúla do phríomh-bhaill foirne ar leith cosúil leis an Uachtarán. Ar an bhfoireann bhainistíochta shinsearach - an Bord Feidhmiúcháin - tá an tUachtarán (Cathaoirleach), an Cláraitheoir, Rúnaí / Rialtóir Airgeadais agus na Cinn Scoile Acadúla go léir.

Cliceáil anseo le haghaidh níos mó pictiúr
 

As Gaeilge

Scéalta as Gaeilge

Lón as Gaeilge, Ranganna Gaeilge don Fhoireann
04 November, 2021

Lón as Gaeilge, Ranganna Gaeilge don Fhoireann

Read more
Bigí Linn: An Chéad Ghlúin Eile de Scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge
13 May, 2020

Bigí Linn: An Chéad Ghlúin Eile de Scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge

Read more
An chéad ghlúin eile de scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge
13 May, 2019

An chéad ghlúin eile de scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge

Read more
Saol agus Gairmeacha le Gaeilge
24 April, 2019

Saol agus Gairmeacha le Gaeilge

Read more
Scannánóirí NEMETON TV agus I.T. Phort Láirge ag díriú ar an Aird arís
08 April, 2019

Scannánóirí NEMETON TV agus I.T. Phort Láirge ag díriú ar an Aird arís

Read more
ArcLabs hold WIT’s Student Entrepreneur Bootcamp 2019 Competition
19 March, 2019

ArcLabs hold WIT’s Student Entrepreneur Bootcamp 2019 Competition

Read more
Cuireann an tAire Kyne béim ar thaighde sa Ghaeilge ag WIT
05 December, 2018

Cuireann an tAire Kyne béim ar thaighde sa Ghaeilge ag WIT

Read more
WIT chun a gníomhaíochtaí i nGaeltacht na nDéise a mhéadú
09 October, 2018

WIT chun a gníomhaíochtaí i nGaeltacht na nDéise a mhéadú

Read more
Scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge ag díriú ar an Aird!
29 March, 2018

Scannánóirí Nemeton TV agus I.T. Phort Láirge ag díriú ar an Aird!

Read more
Jenna reveals how Music in WIT led to a masters in Sydney
28 November, 2017

Jenna reveals how Music in WIT led to a masters in Sydney

Read more
Mac léinn de chuid WIT ag ceiliúradh ochtó bliain ar an saol
26 October, 2017

Mac léinn de chuid WIT ag ceiliúradh ochtó bliain ar an saol

Read more
Ag féachaint i dtreo na todhchaí le teanga na tíre san oir-dheisceart
20 June, 2017

Ag féachaint i dtreo na todhchaí le teanga na tíre san oir-dheisceart

Read more
16 June, 2017

Lá Mór na Logainmneacha Gaeilge ag Comhdháil na nDéise i WIT

Read more
As Gaeilge: Premiere of Next Wave of  TV Producers, Directors & Editors
24 May, 2017

As Gaeilge: Premiere of Next Wave of TV Producers, Directors & Editors

Read more
Bain triail as Gaeilge
01 May, 2017

Bain triail as Gaeilge

Read more