As Gaeilge

At A GlanceAs Gaeilge

As Gaeilge

Mar gheall ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT)

Institiúid ag leibhéal ollscoile is ea Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT) atá suite in Oirdheisceart na hÉireann. Tá breis is 10,000 macléinn agus ball foirne aici.irish2

Tairgtear cláir teagaisc agus taighde i réimsí éagsúla idir Ardteastas, Chéim agus Dhochtúireacht (PhD).

Réimse agus Raon

Is é WIT an soláthraí ardoideachais is mó i réigiún Oirdheisceart na hÉireann agus is ceann de na hInstitiúidí is mó in Éirinn í. I réimse agus raon na hInstitiúide léirítear riachtanais an oirdheiscirt chomh maith le riachtanais na tíre san iomlán, agus iad ag athrú.

Tá réimse na gclár acadúil thar a bheith leathan sa mhéid go gcuirtear idir Ardteastas agus thaighde iar-dhochtúireachta ar fáil sa Léann Daonna, Sláinte agus Altranas, Faisnéisíocht, Innealtóireacht agus Ailtireacht, Gnó agus Oideachas. 

Foghlaim agus Rochtain ar feadh an tSaoil

Tá WIT chun tosaigh le tamall anuas san earnáil ardoideachais in Éirinn maidir le deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil agus rochtain a chur ar fáil do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Tá mórán de thionscnaimh rathúla de chuid WIT sa réimse seo athdhéanta ag coláistí eile. Mar fhreagra ar na riachtanais atá ag grúpaí neamh-chaighdeánacha tá saineolas forbartha ag WIT i dtaobh creidiúnaithe sholúbtha, for-rochtana agus modhanna soláthair solúbtha.

Timpeallacht ina dtugtar cúram

Is gné thábhachtach d’éiteas WIT é timpeallacht foghlama chomhbhách thacúil a chur ar fáil dá cuid macléinn. Tá réimse seirbhísí tacaíochta den scoth ar fáil do mhicléinn. Áirítear orthu an Lárionad Saoil agus Foghlama do Mhicléinn (Student Life and Learning Centre) agus an Lárionad Leighis ina gcuirtear cúram, comhairliú, treoir agus tacaíocht ar fáil do mhicléinn a bhfuil fadhbanna acu idir phearsanta, shóisialta agus shláinte. Ar na tosaíochtaí eile atá ag WIT áirítear tithíocht mhaith do mhicléinn. I láthair na huaire tá dóthain árasáin mhicléinn ardcháilíochta i seilbh na hInstitiúide nó faoina bainistíocht

Taighde agus Nuáil

Tá pobal taighde agus pobal iarchéime WIT faoi bhláth. Tá ardphróifíl ag mórán de na taighdeoirí i bpobal acadúil na tíre seo agus an AE araon. Is léir é seo mar d’éirigh le taighdeoirí WIT i gcoinne taighdeoirí Ollscoile i gcomórtais chun maoiniú mór-le-rá náisiúnta agus maoiniú de chuid an AE a bhaint amach (m. sh. PRTLI, Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann agus Clár Creataí AE FP4, FP5, FP6, agus le déanaí, FP7). Le 10 mbliana anuas d’éirigh le hInstitiúid Teicneolaíochta Phort Láirge maoiniú taighde de bhreis is €70 milliún a fháil.

Naisc Idirnáisiúnta & Naisc leis an Tionscail

Tá comhpháirtíochtaí malartaithe agus taighde foirmiúla ag WIT le breis is 40 ollscoil ar fud an domhain. Áirítear orthu seo Ollscoileanna seanbhunaithe ar nós Oxford, Coláiste na Tríonóide, Bhaile Átha Cliath agus Coláiste Ollscoile Londain chomh maith le hollscoileanna teicneolaíochta nua cosúil le hOllscoil Teicneolaíochta Bhúdaipeist agus Ollscoil Eolaíochta agus Teicneolaíochta Nanjing. De bhreis air seo tá dlúth-naisc ag WIT leis an tionscal agus le tráchtáil, leis na gairmeacha agus leis an tseirbhís phoiblí i dtaobh taighde, comhairleoireacht, socrúcháin do mhicléinn agus socrúcháin do chéimithe srl. Cothaítear cultúr na fiontraíochta agus na nuálaíochta ag gach leibhéal den eagraíocht. Is féidir sin a léiriú tríd chlár bliana an ardán fiontair a thairgtear do chéimithe sa Scoil Ghnó. Trí Scoil an Léinn Daonna tá ról fíor-thábhachtach ag WIT i saol cultúrtha agus sóisialta an réigiúin.

Tá Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge ar cheann de na hinstitiúidí teicneolaíochta is mó in Éirinn. Bunaíodh í mar Choláiste Teicneolaíochta Réigiúnach sa bhliain 1970 agus ba í an chéad choláiste ar bronnadh stádas mar Institiúid Teicneolaíochta air sa bhliain 1998. I gcaitheamh an phróisis seo agus mar thoradh ar athbhreithniú cáilíochta idirnáisiúnta dheonaigh an Chomhairle Náisiúnta um Dhámhachtainí Oideachais údarás tarmligthe don Institiúid a cuid Teastas agus Dioplómaí féin a bhronnadh.

Faoin am seo bronnann an Institiúid a cuid dámhachtainí féin ag gach leibhéal, idir Ardteastas agus PhD, faoi réir caighdeán atá leagtha síos ag an gComhairle Dámhachtainí Ardoideachais agus Oiliúna (CDAOO) agus faoina monatóireacht. Bhunaigh an Rialtas an Chomhairle seo i mí Mheithimh 2001 faoi Acht na gCáilíochtaí (Oideachas agus Oiliúint), 1999. Tugtar aitheantas iomlán do cháilíocht agus caighdeán dámhachtainí oideachais as Éirinn ar fud an domhain. Tá gach dámhachtain as Éirinn san áireamh sa chreatlach náisiúnta na gcáilíochtaí atá á chothabháil ag Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann, http://www.nqai.ie

Is ag Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge atá an líon is mó macléinn in earnáil na nInstitiúidí Teicneolaíochta, lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, atá rannpháirteach ag leibhéal gnáthchéime agus os a chionn. Lena chois sin tairgtear san Institiúid cláir iar-dhochtúireachta i roinnt sainréimsí.

Mar phríomhsholáthraí ardoideachais in Oirdheisceart na hÉireann tá coibhéis lánaimseartha reatha na macléinn os cionn 7,500 ag an Institiúid agus tá breis is 2,500 duine cláraithe mar mhicléinn pháirtaimseartha. Tá réimse na gclár acadúil thar a bheith leathan sa mhéid go gcuirtear cláir ar fáil sa Léann Daonna, Sláinte agus Altranas, Eolaíocht agus Faisnéisíocht, Innealtóireacht agus Ailtireacht, Gnó agus Oideachas.

Ar struchtúr bainistíochta agus rialachais na hInstitiúide áirítear an Bord Rialaithe atá comhdhéanta de luchtanna leasa réigiúnacha agus institiúide, an Chomhairle Acadúil atá freagrach as cáilíocht acadúil na hInstitiúide, agus róil reachtúla do phríomh-bhaill foirne ar leith cosúil leis an Uachtarán. Ar an bhfoireann bhainistíochta shinsearach - an Bord Feidhmiúcháin - tá an tUachtarán (Cathaoirleach), an Cláraitheoir, Rúnaí / Rialtóir Airgeadais agus na Cinn Scoile Acadúla go léir.

Cliceáil anseo le haghaidh níos mó pictiúr
 

As Gaeilge

Scéalta as Gaeilge